Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ Vatandaşlari İçi̇n Önli̇sans Ve Li̇sans Başvurularinda İsteni̇len Belgeler

1) Online denklik ön başvuru formu,

Online ön başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Rıza beyanı,

Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

3) T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

4) Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

5) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge,

6) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

7) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (*),

8) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

9) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

10) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

11) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,

12) İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,

13) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,

14) KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,

15) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında istenen tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi,

16) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont.

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

Uyarı: KKTC yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

Uyarı: Aşağıdaki durumlarda bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya bu diploma ya da mezuniyet belgesinin alındığı kurum, Türkiye Cumhuriyeti dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Noterleri tarafından onaylı sureti istenir:

a) Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamaları nedeniyle ÖSYM tarafından yapılan sınava girmeden KKTC üniversitelerinin kendi yaptıkları sınavı ile kayıt olan T.C. vatandaşlarından lise diploması,

b) Ortaöğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayan T.C. vatandaşlarından lise diploması,

c) Ortaöğrenimden ön lisansa ders transferi varsa, ortaöğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda lise diploması,

d) Ortaöğrenimden lisansa ders transferi varsa, ortaöğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda lise diploması,

e) Ön lisanstan lisansa ders transferi varsa, ortaöğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda ön lisans diploması,

f) Lisanstan yüksek lisansa ders transferi varsa, lisans öğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda lisans diploması.

NOT: Denklik başvurusu yapıldıktan sonra yukarıda yer almayan herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ek bilgi ve belge istenebilir.

Tags

Leave a comment